Vertaling marquer dun point van Frans naar Engels

Wat is marquer dun point in het Engels?

Hieronder vind je de vertaling van marquer dun point van FR naar EN.

marquer dun point (cocher)
[werkwoord]
mark the ~
marquer dun point (toucher légèrement)
[werkwoord]
glance the ~
stir the ~
tag the ~
tap the ~
tick the ~
touch the ~
marquer dun point (cocher)
[werkwoord]
tick the ~

Recente vertalingen van FR naar EN